Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Közhasznúsági jelentés

Őszidő Nonprofit Kft

2011.év

I. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

 • Induló tőke: 3 000 e Ft
 • Összes költség: 170.335 e Ft
 • Tárgy évi eredmény: 576 e Ft

II. Összes bevétel: 170 911 e Ft

III. Összes ráfordítás: 170 335 e Ft

IV. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A tárgyévi gazdasági események:

 • Az engedélyezett 75 férőhely (47 fő ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona , melyből emelt szintű ellátás 11 fő és 28 fő időskorúak gondozóházában)
 • teljes kihasználtsággal működött az intézet
 • Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket folyamatosan biztosítottuk
 • A Magyar Államkincstár normatíva formájában történő támogatása havi rendszerességgel megérkezett
 • A havi térítési díjak kiszámlázása, befizetése rendben megtörtént
 • A kialakított egyéni nyilvántartó rendszer adataiból eleget tudtunk tenni a vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeinknek.
 • A ki- és belépő ellátottak jogi-, pénzügyi-, vagyoni nyilvántartására kialakított rendszer jól funkcionált
 • Az év egyes hónapjaiban 2 közcélú munkás, 7 majd 2 ápolási asszisztens látott el takarítói, portás, ápolói feladatokat a Békés Megyei Kormányhivatal támogatásával az „Út a munkába” program keretén belül
 • Önkéntesek segítették az ápolói, takarítói, portás feladatokat
 • Egész évben két megváltozott munkaképességű dolgozó bérének, járulékának 60-40 %-át fizette meg a munkaügyi központ a 2008. novemberében elindított akkreditált megváltozott
 • munkaképességűeket foglalkoztató munkahely keretein belül, mivel egyik dolgozó rokkantnyugdíja megszűnt
 • Az ügyvezető és a tulajdonosok részére a tárgyév során nem történt kifizetés
 • Adományt 11.214 e Ft értékben kaptunk az év során, ez pótolta a normatíva kieső bevételeit
 • A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 699 e Ft értékben 2009. évi pályázatát nyertük meg
 • Visszafizethetetlen letét bevételezése 300 e Ft értékben rendkívüli bevétel volt
 • A Társaság ügyvezetése folyamatosan bővíti kapcsolatait, a hasonló feladatokat ellátó Intézetekkel, tapasztalatszerzés végett
 • Az idősotthon épülete bérlet formájában áll rendelkezésre, működtetése, az étkeztetés, a közüzemi szolgáltatások, a jogi teendők ellátása, a számviteli feladatok biztosítása, az orvosi ellátás szolgáltatásvásárlás formájában — vállalkozókkal biztosított.
 • A következő évi terveink között szerepel:
  • újabb pénzügyi lehetőségek feltárása
  • részmunkaidős önkéntes portások és ápolók foglalkoztatása
  • a gondozói munka tovább fejlesztése
  • újabb pályázati források felkutatása

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 5 603 2 855
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4 264 1 675
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 339 1 180
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 49 299 42 770
7. I. KÉSZLETEK 1 937 2 102
8. II. KÖVETELÉSEK 41 105 36 088
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 6 257 4 580
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 920 301
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 55 822 45 926
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 3 504 4 080
14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 3 824 504
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -3 320 576
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0
20. E. Céltartalékok 0 0
21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 27 396 20 729
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 477 0
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 919 20 729
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 24 922 21 117
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+ 20.+21.+24. sor)